DERNEK TÜZÜĞÜ

TÜZÜK 

MADDE 1.

                 DERNEĞİN ADI:  HASANLAR KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 MADDE 2.

                DERNEĞİN MERKEZİ: Karabük ili Eskipazar ilçesi Hasanlar köyü olup şubesi yoktur.

 MADDE 3.

                DERNEĞİN AMACI: Hasanlar köyü sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği hasanlar köylülerinin ekonomik sosyal ve kültürel yönlerden daha iyi imkânlara kavuşturulması güçlendirilmesi, insanlarımız arasında dayanışmanın ve kaynaşmanın sağlanması amacı ile kurulmuştur.

 MADDE 4.

                DERNEĞİN BU AMACINI GELİŞTİRMEK ÜZERE DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ.

               

                Dernek yukarda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

a-      Dernek Hasanlar köyünün ortak malları olan okul, camii, okul ve cami lojmanı köy odası, köy mezarlığı, köy çeşmesi v.b yerlerin bakım ve onarımına imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak.

b-     Dernek maddi imkândan yoksun gençlerin yetişmesine yardımcı olmak için fakir ve yardıma muhtaç ailelerin okuyan çocuklarına imkanları ölçüsünde maddi yardımda bulunur. Yapılacak yardımın miktarı genel kurulca veya genel kuruldan yetki alan yönetim kurulunca belirlenir.

c-      Dernek milli ve dini bayramlar ile düğün, mevlit, cenaze gibi özel günlerde birlik ve beraberliği sağlayarak köylümüzün manevi değerlerini toplum olarak bir arada yaşatılmasını sağlamak için üyelerini bilinçlendirir ve yapılacak organizasyonlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

d-     Cenaze yardımı,dernek üyesine ve birinci derecede akrabalarına (eş,çocuk,anne,baba)ya yapılır yapılacak yardımın miktarı genel kurulca belirlenir.

e-      Dernek üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.

f-       Dernek üyelerin yararlanması için lokal, sosyal ve kültürel tesisler açmak.

g-      Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır veya taşınamaz mallar edinebilir. Bu malları devredebilir ve gerektiğinde satabilir. Taşınabilir veya taşınamaz mallara ortak olabilir.

h-     Dernek amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

i-        Dernek amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

j-       Dernek üyelerin zaruri ihtiyaç maddelerini diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

k-     Dernek kesinlikle siyasetle ilgilenmez.

   MADDE 5.

                YASAK FALİYETLER: Dernek tüzükle belirtilen faaliyetler dışında başka bir faaliyette bulunamaz. Hiçbir siyasi faaliyette bulunamaz, hiçbir siyasi partinin propagandasını yapamaz.

 MADDE 6.

                DERNEĞİN AMBLEMİ: Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılmaz, satılmaz amaç dışı kullanılmaz, üyelerin dâhil bulundukları iş yerlerinde dernek amblemi kullanılır.

 MADDE 7.                DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

a-      Derneğe medeni haklarını kullanmaya haiz ve 18 yaşını bitirmiş.

b-     Hasanlar köyüne hizmet edebileceğine inanan ve tüzüğü benimseyen herkes üye olabilir. Derneğe üyelik işlemleri, dernek yetkili kurullarınca kabul edilecek üyelik yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.

 MADDE 8.

                ÜYELİK TÜRLERİ: Derneğin iki türlü üyeliği vardır.

A-    ASIL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşullar içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmayı, oy kullanmayı, ödenti ve yararlanma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkesini kapsar.

B-    ONURSAL ÜYE: Ülkeye, çevreye meslek alanında dernek amaç ve çalışma koşullarına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında, bulunmasında yarar görülenler, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile onursal üye seçilebilir. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye girişi aidatı alınmaz.

 MADDE 9.                ÜYELİK İŞLEMLERİ:

a-      Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve çalışma koşullarıyla ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirtir ‘dernek üyelik formu’ nu doldurup dernek başkanlığına sunarlar.

b-     Onursal adayın dernek onursal üyeliğinin işleme konulabilmesi için iki dernek üyesi tarafından önerildiğine ilişkin imzaları şarttır.

c-       Dernek yönetim kurulu üyeleri adayın üyelik başvurusunu 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

d-     Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemi yapılır. Üye giriş ödentisi ile 3 aylık ödentisinin tamamı alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.

e-      Dernek yönetim kurulu adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde itiraz edilemez.

     MADDE 10.

                 ÜYELİKTEN ÇIKMA: Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinden, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonundan itibaren biter. Kendilerinden o çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

 MADDE 11.

                 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b-     Verilen görevlerden sürekli kaçmak.

c-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek.

d-     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

e-      Yukarda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

f-       Dernek üyeliğinden çıkarılanlar genel kurula itiraz hakları vardır.

g-      Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

 MADDE 12.

                 DERNEĞİN ORGANLARI:

a-      Genel kurul

b-     Yönetim kurulu

c-      Denetleme kurulu

 MADDE 13.

                  GENEL KURUL: Derneğin en yetkili karar organı olup. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 2 yılda bir ağustos ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saate toplanır.

a-      Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan.

b-     Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin  yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır.

c-      Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

d-     Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa. Üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç (3) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 MADDE 14.

                 GENEL KURULA ÇAĞRI YÖNTEMLERİ: Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması aşağıda gösterilen yöntemlerle olur.

a-      Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

b-     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

c-      Genel kurul çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve nerde yapılacağı da belirtilir.

d-     İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

e-      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

f-       Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

g-      Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 MADDE 15.                 TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

a-      Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ya da yönetim kurulunun belirleyeceği il merkezindeki bir yerde yapılır.

b-     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 ünün katılımıyla toplanır.

c-      Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 MADDE 16.                  GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

a-      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

b-     Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde toplantıyı izleyebilirler.

c-       Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

d-     Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

e-      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

f-       Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10 tarafından yazılı görüşülmesi istenen gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

g-      Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

h-     Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

i-        Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlarla ilgili maddelerdeki yeter sayısı 2/3 aranır.

j-       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

k-     Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 MADDE 17.

                 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI: Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesi zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen konularla başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç iki ay içinde toplantıya çağrılır. Dernek üye sayısının 1/5 inin kurul için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu, yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çokluğu ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı ile toplanır. Olağan üstü genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkelere göre yapılır. Sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır,  olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme madde eklenmez.

 MADDE 18.

                 GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ: Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a-      Türk yasaları ile dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

b-     Dernek organlarının seçilmesi

c-      Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak.

d-     Geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile bilânço gelir gider hesabını görüşüp onaylamak, yönetim kurulunun ibrası.

e-      Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

f-       Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kuruluna karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak

g-      Derneğe taşınmaz mal alınması veya satılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h-     Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağılmasına karar vermek.

i-        Gerekli olan diğer konularda karar almak veya vermek.

 MADDE 19.

                 YÖNETİM KURULU: Derneğin yönetim kurulunun oluşumu aşağıda gösterilmiştir.

a-      Yönetim kurulu gizli oyla ( 5) asil (5) yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.

b-     Yönetim kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde ilk toplantısını yapar ve görev dağılımını başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye ve üyeler şeklinde oluşturur.

c-      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlanın hazır bulunması ile toplanır. Kararlar katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

d-     Yönetim kurulu asil üyelerden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

e-      Yönetim kurulu seçildiği genel kurul toplantısından başlamak üzere 2 yıl süre ile görev yapar.

   MADDE 20.

                 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

b-     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

d-     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

e-       Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

f-       Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

g-      Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

h-     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

i-        Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

j-       Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 MADDE 21.

                  DENETLEME KURULU: Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile iç denetim görevini yerine getirir. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkelerine ille ilgili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

a-      Denetleme kurulu genel kurulda gizli oyla 2 yıl için seçilen (3)asil (3) yedek üyeden oluşur.

b-     Denetleme kurulu seçimi izleyen 6 gün içersinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı ve sözcüsünü seçer.

c-      Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünden tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıllı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar

d-     Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri. Müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 MADDE 22.

                 DERNEĞİN GELİRLERİ: Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

a-      Üye aidatı üyeden giriş aidatı olarak 20 tl, aylık olarak ta 10 tl alınır yapılan olağan veya olağanüstü genel kurullarda üye aidatlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Genel kurul bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.

b-     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c-      Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor, yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d-     Derneklerin mal varlıklarından elde edilen gelirler.

e-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f-       Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g-      Diğer gelirler.

 MADDE 23.

                 DERNEKTE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER: Tutulacak defterler aşağıda sıralanmıştır.

a-      KARAR DEFTERİ: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b-     ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c-      EVRAK KAYIT DEFTERİ: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanır.

d-     DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kulanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e-      İŞLETME HESABI DEFTERİ: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f-       ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 MADDE 24.

                 GELİR VE GİDERLERDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR: Derneğin her türlü gelirleri alındı makbuzları ile giderleri fatura, makbuz veya yönetim kurulunca onaylı harcama belgesi ile belgelendirilir. Bu belgeler (5) yıl süre ile saklanmak zorundadır. Alındı belgelerinde mutlaka ilgisinin kimliği yazılacaktır. Dernek adına aidat, hibe, bağış ve teberruları toplamaya yetkili kılınacak kişi ve kişiler yönetim kurulunca tespit edilip, açık kimliği mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Makamca adına düzenlenecek tas diklenecek kimlik kartının alınmasından sonra aidat ve emsalinin ancak bu kişi ve kişiler toplayabilir. Bunun dışında hiç kimse para toplamaya yetkili değildir.

 MADDE 25.

                 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ: Derneğin iç denetimi dernek kanun ve dernek tüzüğünün hükümlerine göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Dernekler kanununa göre dernekler yılsonu itibariyle faaliyetlerin, gelir-gider işlemlerinin sonuçlarını gösteren ‘Genel Beyan Formunu’ her yıl nisan ayı sonuna kadar Mülki Amirliğe vermekle yükümlüdür. Dernekler, dernekler kanunun da belirtilen hususların tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Mülki Amirlik tarafından denetlenebilir.

 MADDE 26.

                 YÖNETMELİKLER: Dernek tüzüğü ile her konuda hüküm getirilmesi gerekmekle birlikte yeterli ve açık bulunmayan noktalarda bir eksikliği tamamlamak üzere dernek organları ile görevleri tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla ayrı yönetmelikler hazırlanabilir. Yönetim kurulunca hazırlanan bu yönetmelikler genel kurulun onayı ile yürürlüğe konulur.

 MADDE 27.

                 ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ: Dernek ana tüzüğü genel kurula katılan üyelerin  ( 2/3 ) ünün oy çokluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önergeleri  ( 15 ) gün önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe, genel kurulda görüşme yapılmaz.

 MADDE 28.

                 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞI TASFİYESİ: Dernek özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan genel kurul üyelerinin ( 2/3 ) ünün oy çokluğu kararı ile dağıtılabilir. İlk toplantıda ( 2/3 ) ünün çoğunluğu hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin dağıtılması (tasfiyesi) konusu görüşülür. Ancak dağıtma kararı hazır bulunan üyelerin ( 2/3 ) ünün oy çokluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması yönetim kurulu tarafından ( 5 ) gün içinde o yerin Mülki Amirine bildirilir. Dağıtma dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Artan mal varlığı hasanlar köyü muhtarlığına bağışlanır.

 MADDE 29.

                 HÜKÜM EKSİKLİĞİ: Bu ana tüzüğün uygulanmasında hüküm eksikliğinin ortaya çıkması durumunda dernekler kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 1. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

   GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1.-  FİKRET YURDABAKAN                                            BAŞKAN 2.- AYDIN İNCEDERE                                                      2. BAŞKAN                                          3.- DURSUN GÖKSU                                                          MUHASİP 4. –BİROL KORKMAZ                                                     SEKRETER 5. –FEVZİ DÜZDERE                                                               ÜYE 6.- NACİ ÜNSAL                                                                        ÜYE 7.- HASAN YURDABAKAN                                                     ÜYE                    BU TÜZÜK 29 (YİRMİDOKUZ) MADDE VE 1 (BİR) GEÇİCİ MADDEDEN İBARETTİR. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret78117
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.79664.8159
Euro5.58855.6109
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 30° 18°
Saat